RCDN (Regionalna mreža za razvoj kapaciteta)

se sprovodi kako bi doprinela boljem pružanju komunalnih usluga većem broju grupa stanovništva na teritoriji zapadnog Balkana i povećala svoju efektivnost kao i efikasnost vodosnabdevanja na ovoj teritoriji.

Izgradnja samoodržive mreže koja uključuje udruženja preduzeća za vodosnabdevanje i udruženja lokalnih samouprava će olakšati inicijativu za razvoj kapaciteta i podržati sprovođenje iste u regionu. Takođe će pomoći u pronalaženju institucija koje su aktivne u sektoru vode i kanalizacije i zainteresovane su za finansiranje izgradnje kapaciteta ove regionalne platforme.

Da bi se postigao cilj, potrebno je poštovati pristup koji je pomenut u Strategiji koju je predložio Tim za implementaciju projekta (PIT):

Jačanje kapaciteta Asocijacija Lokalnih Samouprava I Asocijacija Javnih Komunalnih Preduzeća za vršenje funkcija koje su potrebne za ispunjavanje njihovih obaveza u okviru RCDN-a,

Identifikacija intervencija koje omogućavaju postizanje prvih konkretnih rezultata na osnovu postojećih mera ili inicijativa.

Uključivanje IFI (Interational Financial Institutions-Donatora) u ranu fazu RCDN-ovih nastojanja, fokusiranje na saradnju i uspostavljanje partnerstva s njima.

Asocijacija za zaštitu I očuvanja vode južne Srbije će sarađivati sa drugim partnerskim udruženjima u regionu na:

razvoju CD(Capacity Development – razvoj kapaciteta) proizvoda,

promocija i prodaja CD(Capacity Development – razvoj kapaciteta) proizvoda,isporučivanje kvalitetnih CD(Capacity Development – razvoj kapaciteta) proizvoda i mera JKP i LS na finansijski održiv način,

praćenje i evaluacija aktivnosti CD-a(razvoj kapaciteta) u okviru projekta,

poboljšanje nacionalnih okvira CD-a(razvoj kapaciteta) u koordinaciji sa donatorima i međunarodnim finansijskim institucijama.

Jačanje postojećih mogućnosti i pokretanje novih mogućnosti za regionalnu saradnju za CD(razvoj kapaciteta),

Unapređenje aktivne saradnje lokalnih samouprava i Asocijacija Javnih Komunalnih Preduzeća radi postizanja boljih rezultata u rešavanju problema vodosnabdevanja i sanitarne zaštite.

Uspostavljanje dijaloga na više nivoa i zainteresovanih strana za poboljšanu ponudu CD CD(Capacity Development – razvoj kapaciteta) proizvoda u sektoru vodosnabdijevanja i kanalizacije uz aktivno učešće preko RCAD mreže.

Wass

Author Wass

More posts by Wass

Leave a Reply