D-Leap program Energetske Efikasnosti

Opis programa i glavne teme

Visoki troškovi energije često doprinose neodrživim operativnim troškovima koji direktno utiču na finansijsku stabilnost vodovodnih i kanalizacionih usluga kao i na pristupačnost njihovih usluga.Ovaj program će podržati komunalna preduzeća koja učestvuju u prikupljanju, reviziji i analiziranju podataka koji se odnose na njihovu upotrebu energije i razvoju investicionih programa na osnovu tih podataka, radi podrške smanjenju troškova energije i povećanja energetske efikasnosti. Program će takođe pomoći u obezbeđivanju finansijskih sredstava kako bi se zadovoljile investicione potrebe za energetskom efikasnošću.Program je razvijen u saradnji sa tehničkim partnerom Econoler i isporučiće ga nacionalni ili regionalni centri na lokalnom jeziku. Trajanje programa je godinu dana i sastoji se od radionica kao i praktičnih vežbi usamim komunalnim preduzećima uz podršku trenera. Učesnici će platiti registracijsku naknadu o kojoj će komunicirati sa trening centrom.

CILJEVI UČENJA

Kako izvršiti energetski pregled?Kako razviti investicioni plan za rešavanje problema energije?Kako pronaći resurse potrebne za ulaganja u energetsku efikasnost?

Hub (Trening centar)

HUB-ovi(Čvorišta-centri) su vidljivo lice partnerstva za Danube Learning Partnership (D-LeaP) za aktivne učesnike, jer oni imaju primarnu
odgovornost za izgradnju kapaciteta. Hub-ovi su primarno osnovani od strane nacionalnih udruženja za vodosnabdevanje i dobro opremljenih komunalnih preduzeća, ali mogu biti i profesionalna udruženja ili akademske institucije. Svaki Hub nudi jedan ili više programa i opslužuje određenu zemlju ili grupu zemalja (sa sličnim jezicima). Hub-ovi su akreditovani od Saveta odbora D-LeaP pre nego što počnu da isporučujuprograme D-LeaP. Svaki Hub ima trenera(e) za određeni program, koje je obučio tehnički partner.

D-LeaP

Danube Learning Partnership

Pružanje usluga vode i tretiranje otpadnih voda od suštinskog je značaja za stanovnike Dunavskog regiona. Iako u regionu generalno postoji visok nivo osnovnog pristupa vodama i sanitarnim uslugama, delotvornost i efikasnost tih usluga ne zadovoljava uvek međunarodne standarde. Nedavni regionalni pregled (Izveštaj o stanju u Sektoru, Svetska banka, 2015) identifikovao je potrebu za jačanjem kapaciteta stručnog osoblja koji radi u ovom sektoru u mnogim zemljama regiona. Delom je to posledica kadrova i menadžmenta usled političkih promena, a delom zbog ograničenih mogućnosti profesionalnog razvoja i obuke. Danube Learning Partnership (D-LeaP) je zamišljen kao regionalna, integrisana i održiva inicijativa za izgradnju kapaciteta nacionalnih asocijacija za vodosnabdevanje i IAWD-a, Međunarodnog udruženja preduzeća za vodosnabdevanjeu slivu reke Dunav, i pruža sveobuhvatan nastavni plan i program za osoblje vodovodnih i kanalizacionihh preduzeća koje se nalaze u Dunavskom slivu. D-LeaP je osnovan kao odbor IAWD-a, sastavljen od predstavnika nacionalnih asocijacija za vodosnabdevanje u regionu.
Primarnu ciljnu grupu programa D-LeaP čine preduzeća za vodosnabdevanje i otpadne vode zemalja u Dunavskom slivu i njihovo rukovodstvo i tehničko osoblje. Od 17 zemalja koje pokriva D-LeaP, očekuje se da će se usluge u 12 zemalja posebno interesovati za D-LeaP programe zasnovane na stepenu razvoja njihovog komunalnog sektora: to su Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Mađarska, Kosovo, Moldavija, Crna Gora, Severna Makedonija, Rumunija, Srbija i Ukrajina.

Wass

Author Wass

More posts by Wass

Leave a Reply